• Thời gian
 • 10h00 - 10h30
 • Hoạt động
 • Ngạo Chiến Cửu Lê
 • Gợi ý
 • Đến Huyền Hải (223,224) đánh bại Cửu Lê nhận được trang sức Cửu Lê và Huyền Binh Thạch.
 • Thời gian
 • 10h00 - 10h30
 • Hoạt động
 • Đánh Lén Môn Phái
 • Gợi ý
 • Lập tổ đội 3 người trở lên đánh bại Lâu La và Đầu Mục Ác Bá
 • Thời gian
 • 10h15 - 10h45
 • Hoạt động
 • Đoạt Bảo Rương
 • Gợi ý
 • Đánh bại Thánh Thú Sơn (142,112) nhận được vàng, có tỷ lệ nhận được Bí Kíp Trân Thú
 • Thời gian
 • 10h30 - 11h15
 • Hoạt động
 • Tranh Đoạt Thuộc Địa
 • Gợi ý
 • Đến Mạc Nam Thanh Nguyên (158,96), Vong Xuyên Hoa Hải (123,116), Thiên Kỳ Nam Hoài (140,120)
 • Thời gian
 • 10h45 - 11h15
 • Hoạt động
 • Tàng Kinh Các
 • Gợi ý
 • Đến Tây Hồ (39,52), Nhĩ Hải (280,37), Nhạn Nam (264,278), lập tổ đội 3 người
 • Thời gian
 • 11h00 - 15h45
 • Hoạt động
 • Trân Thú Long Quy
 • Gợi ý
 • Đến Thánh Thú Sơn (172,134) đánh bại Long Quy, có thể bắt Long Quy hoặc nhận được trứng Trân Thú Long Quy
# Nhân Vật Cấp
1 Bi 69
2 iGió 69
3 iMây 69
4 BéMy 69
Ðóng